http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/55b1-photo-2017-07-08-13-16-45.jpg

فایل دسیس

فایل دانشجویی دسیس

مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی

هدف از این پایان نامه بررسی مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی می باشد که بصورت کامل در 333 صفحه ارائه شده است

دانلود مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی

مضامین فمینیستی
مصادیق فمینیسم در فیلمهای ایرانی
موارد فمینیسم در زنان بازیگر
گرایشهای فمینیستی در زنان بازیگر ایرانی
نمادهای فمینیستی در فیلم های زنان ایرانی
دانلود پایان نامه رشته هنر و علوم ارتباطات
دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات
فرمت فایل doc
حجم فایل 509 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 333

دانلود پایان نامه رشته هنر و علوم ارتباطات

مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی

Feminist Contents in Iranian Woman Cinema

چکیده :
مسأله مشاركت‌ زنان‌ ایرانی بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ تلقی‌ می‌شود.جایگاه و نقش زن در جامعۀ معاصر ایران نگاه های متفاوتی را در داخل و خارج کشور به خود جلب کرده و تحلیلها و تفسیرهای بسیاری را به دنبال داشته است. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ است‌. تلاش گسترده زنان ایرانی برای حضور و مشاركت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی كه تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. پژوهشگر در این تحقیق برآن است که دیدگاه فمینیستی زنان فیلم ساز ایرانی را با كمك ، بازنمایی فیلم هایی که با حضور زنان در سینمای ایران به تصویر كشیده شده و بررسی مضامینی فمینیستی آنچه توسط این فیلم سازان زن به نمایش درآمده را بررسی كند.
با مطالعه ی کتب و اسناد تاریخی مرتبط با مشارکت زنان ایرانی و سینمای ایران با 13 تن از صاحب نظران، کارشناسان و کاگردانان مطرح ایران به شیوه ی مصاحبه ی عمقی گفت وگو شده است، و یا تحلیل محتوا این نتیجه به دست آمده که زنان فیلمساز ایرانی ، فیلم با مضامین فمینیستی می سازند، وسینمای آن ها سینمای جنسیت محور دانست، زیرا که در آن شخصیت زن به عنوان کاراکتر اصلی همه فیلمهای آن است، قهرمان فیلم "زن" وضد قهرمان "مرد" است. این فیلم ها، روایت کننده قصه های زنانه است. شخصیت اصلی فیلم: زن مستقل، ،شاغل با سواد به تنهای مسئولیت زندگی را بر عهده گرفته و بیشتر فعالیت های زن بیرون از خانه شکل می گیرد.
واژگان کلیدی :

سینما ایران Iranian cinema

جنبش زنان women’s movement

تحلیل محتوا Content analysis

کارگردان زن women film directors

مضامین فمینیستی feminist themes

مقدمه
در سالهای پس از انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران مسأله مشاركت‌ زنان‌ در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ در جوامع‌ صنعتی‌ تلقی‌ می‌شود. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ مباحث‌ مهم‌ است‌. تلاش گسترده و بی وقفه ی زنان ایرانی برای حضور و مشاركت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی كه تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. سینمای ایران که خود از عرصه های مهم وجدید در تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایران است یکی از بارزترین عرصه های ورود هم مضامین زنانه وهم کنشگران زن ایرانی است.تا آنجا که بررسی های تاریخی نشان می دهد ؛ همانگونه که با ورود بازیگر زن ایرانی به سینما سرنوشت سینما با ماجراهای جدیدی رقم خورده است ، تاثیرات متقابل این دو بر یكدیگر نیز موجب روشن شدن و ثبت حقایقی در سینمای ایران شده است .
ورورد زن به عرصه سینما سرانجام حرکت و رشد ذهنی زنان را برای فیلم سازی به دنبال داشته است که با وجود دوره های مختلف ومتفاوت ؛ اگر چه خیلی طول کشیده است اما امروز آرام آرام به عنوان واقعیتی چشمگیر شکل گرفته است . از طرفی دیگر بالا رفتن سطح مشارکت اجتماعی وسیاسی زنان ایرانی و راه یابی آنان به مشاغل مختلف در جامعه؛ طرح خواستهایی برای احقاق حقوق زنان را درپی داشته که گاه رویکردی فمینیستی در برخی موارد فرهنگی همراه شده است. این رویکردی در حوزۀ سینما ودر حرفه فیلم سازی خود را بیشتر از عرصه های دیگر نشان داده است.
با این ترتیب می توان گفت شکل گیری گونه های از نگرش فمینیستی میان بخشی از زنان به علت دست نیافتن به همه حقوق خود از سویی دستمایه ای برای فیلم سازان زن شده است ؛و از سویی دیگر دامن زدن به این قضیه باعث طرح پدیده ی زنان فیلم ساز فمینیست در جامعه ایران و برجسته شدن اهمیت ونقش آنان گردیده است. این پژوهش برآن است که با تکیه بر مفهوم ارتباطی سینما به عنوان یک رسانه ی مهم و سیر تحوّل نگرش های زنان به عنوان عامل مؤثر هویت یابی آنان در ایران، مضامین فمینیستی را در قالب فیلم های زنان فیلم ساز ایرانی ،بررسی كند.
1-2- تعریف مسأله
با مطالعه وطبقه بندی دیدگاه های نو درباره ی نظریه هایی زن و سینما و نیز با مروری بر تاریخ سینمای ایران وچگونگی حضور زنان در آن و در آن دسته از فیلم هایی که به کارگردانی زنان فیلم ساز ایرانی تهیه شده اند، می توان رابطه ی میان اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران و نگرش فمینیستی فیلم سازان زن را در هر مقطع تاریخی از طریق نحوه حضور زن ایرانی و مضامین فمینیستی در فیلم ها پی گرفت. بر این اساس مسأله اصلی این تحقیق چگونگی بازتاب تحولات اجتماعی زنان ونگرش هایی مربوط به آن در فیلم های ساخته شده پس از انقلاب اسلامی (1388-1357)توسط زنان است.روشن است که هر فیلمی که با موضوع زن یا درباره زنان یا بوسیله زنان ساخته می‌‌شود یک فیلم فمینیستی نیست ،چنانکه در ایران فیلم‌هایی هست که اگرچه درمورد یا توسط زنان ساخته شده اند ، اما همچون فیلم‌های غیرزنانه مشمول نقدهای فیمنیستی قرار می‌گیرند که زنان را از چشم اندازی مردانه دیده اند و تصویر در آورده اند و در عین حال تفسیر کرده اند.
پرسش ها و فرضیه های تحقیق
بر اساس آنچه به عنوان مسأله،زمینه وچارچوب نظری تحقیق در این فصل آمد می توان مهمترین پرسش های تحقیق را در شمار مسایل ذیل دانست:

1. سینمای زنان ایرانی چه مراحلی را پشت سر گذاشته است ؟

2. مظاهر یا نمادهای فمینیستی در فیلم های زنان ایرانی چیست؟

3. مضامینی که زنان فیلم ساز ایرانی به آنها پرداخته اند چه ویژگیهای دارند؟

4. آیا بین دیدگاههای زنان فیلمساز ایرانی و دیدگاه های رایج در نظریات فمینیستی تفاوتی وجود دارد ؟

5. آیا خواسته های سیاسی واجتماعی زنان در سینمای زنان فیلمساز ایرانی مطرح شده است یا خیر؟

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه
1-2- تعریف مسأله
1-3- زمینه نظری
1-4- زمینه های عملی
1-5- ضرورت و اهمیت تحقیق
1-6-اهداف تحقیق
1-7- چهارچوب نظری تحقیق
1-8- پرسش ها و فرضیه های تحقیق
1-9-جامعه آماری و روش تحقیق 6
فصل دوم :مبانی نظری

بخش اول :فمینیسم و تحولات مفهومی آن

2-1-1- مفهوم فمینیسم
2-1-2- سیر تحوّل فمینیسم

2-1-3- گرایش های فمینیستی در دوران معاصر

2-1-4- فمینیسم اسلامی
جمع بندی و نتجه گیری

بخش دوّم :جنبش زنان و فمینیسم در ایران

2-2-1- شکل گیری جنبش زنان در ایران

زنان و انقلاب مشروطه
زنان در دوران پهلوی اول و دوّم
انقلاب اسلامی و مبارزات زنان

حقوق زنان و فمینیسم در ایران

بخش سوّم: سینما، ارتباطات و نظریه های فمینیستی فیلم

2-3-1- فلسفه ارتباطی سینما
2-3-2-زنانه شدن هنر
2-3-3- نظریه های فمینیستی فیلم

تئوری فمینیستی فیلم

فیلم و نقش های جنسیتی
2-3-4- فمینیسم و نظریه های ارتباطی
نظریه کلیشه سازی
نظریه بازنمایی
رسانه ها و اجتماعی شدن
گفتمان پدر سالاری بازنمای جنسیت
فنای نمادین زنان

بخش چهارم: سینمای ایران

2-4-1- شکل گیری سینما در ایران
2-4-2-تحولات سینمای ایران و حضور زن
زن تماشاگر
زن به مثابه بازیگر
زن در سینما در دهه های چهل و پنجاه
تغییرات جدید اجتماعی و سینمای متأخر ایران
سینما و انقلاب اسلامی
اصلاحات و کم شدن رنگ نظارت

2-4-2- سینماگری پس از انقلاب و زنان ایرانی

زن و سینما از حذف تا حضور
زن، جامعه و سیاست
پخش پنجم: پیشنه تحقیق و چارچوب نظری تحقیق
پیشنه تحقیق
یکم: پژوهش های ایرانی
دوّم: پژوهش های خارجی
2-5-2- چارچوب نظری/ مفهومی تحقیق
2-5-3- سؤال ها و فرضیه های اصلی تحقیق
فصل سوّم : روش تحقیق و تعریف متغیرها
یکم: روش تحقیق
3-1- پژوهش اسنادی
3-2 - مصاحبه
3-3- تحلیل محتوا
دوّم : تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق
بخش یکم: تحوّل مشارکت زنان ایرانی و شکل گیری سینما
4-1-1- تحول مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در ایران
4-1-2- سینمای زنان در ایران
سینما و فمینیسم درایران
ظهور زنان کارگردان در سینمای ایران
تابو، محدودیت ها و سانسور

4-1-3- نگاه زن کارگردان ایرانی به موضوعات زنان و فمینیسم

بخش دوّم : تحلیل محتوای فیلم ها
4-2-1- معرفی فیلم های کارگردانان زن
4-2-2- تجزیه و تحلیل فیلم ها
بخش یکم: توصیف یافته ها
بخش دوّم: تحلیل یافته ها
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری
5-1- چکیده ی مباحث
5-2- پاسخ به سؤال ها و فرضیه های تحقیق
5-3- تنگناهای تحقیق و پیشنهادها
فهرست مآخذ
ضمیمه (دستور العمل کد گذاری مضامین فمینیستی در فیلم های زنان سینماگر ایرانی)

دانلود مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی


تعداد بازدید : 11
برچسب ها : مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی هدف از این پایان نامه بررسی مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی می باشد که بصورت کامل در 333 صفحه ارائه شده است دسته بندی رسانه و علوم ارتباطات فرمت فایل doc حجم فایل 509 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 333 دانلود پایان نامه رشته هنر و علوم ارتباطات مضامین فمینیستی در فیلم های سینماگر زن ایرانی Feminist Contents in Iranian Woman Cinema چکیده : مسأله مشاركت‌ زنان‌ ایرانی بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 در عرصه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ و سیاسی و فرهنگی و پذیرفتن‌ مسئولیتها از مباحث‌ مهم‌ تلقی‌ می‌شود.جایگاه و نقش زن در جامعۀ معاصر ایران نگاه های متفاوتی را در داخل و خارج کشور به خود جلب کرده و تحلیلها و تفسیرهای بسیاری را به دنبال داشته است. از جمله‌ چگونگی‌ حضور زن‌ در سینما نیز از این‌ قبیل‌ است‌. تلاش گسترده زنان ایرانی برای حضور و مشاركت در تمامی فعالیتهای اجتماعی و ورود به زمینه هایی كه تا پیش از این غیر قابل دسترسی بوده حائز اهمیت فراوان است. پژوهشگر در این تحقیق برآن اس ,
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 19 مرداد 1396 توسط گروه دسیس

تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

هدف از این پایان نامه تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری بصورت کامل مورد بررسی قرار می گیرد

دانلود تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

پایان نامه محاسبات ابری doc
پایان نامه ارشد رایانش ابری
پایان نامه کارشناسی ارشد رایانش ابری
دانلود پایان نامه رایانش ابری
پایان نامه امنیت در رایانش ابری
شناسایی بدافزارها در محیط محاسبات ابری
تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری
سیستم های تشخیص نفوذ در محاسبات ابری
ناهنجاری در محیط رایانش ابری
دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)
فرمت فایل doc
حجم فایل 11731 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 149

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی

تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری

چکیده
زمانی که درمورد بدافزارها در محیط اینترنت و شبکه ها صحبت می شود، با انواع زیادی از بدافزارها روبرو خواهیم شد. محاسبات ابری یکی از انواع جدید و بسیار مهم در زمینه ارائه خدمات بر روی بستر ابر مانند اینترنت می باشد. بیشتر افراد بر این توافق دارند که هم اکنون امنیت این محیط مهمترین مشکل می باشد و باید به خوبی بررسی شده و راه حل های مناسبی برای رفع آن پیدا و ارائه نمود. در اینجا ما قصد داریم تا روش مناسبی را برای تشخیص بدافزارها در محیط محاسبات ابری ارائه نمائیم که بتواند بر اساس ساختار این محیط بیشترین امنیت ممکن را برای ارائه دهندگان و همچنین اطلاعات کاربران آن فراهم نماید. از عمده روش های-ایجاد امنیت و شناسایی بدافزارها در محیط محاسبات ابری ابتدا شیوه سنتی آن یعنی استفاده از امضاءها می باشد که با توجه به ساختار این محیط شاید مناسب باشد اما کافی نیست. بنابراین استفاده از روش های دیگر از جمله تحلیل رفتار سیستم بسیار کاربردی شده است. بر اساس ساختار محیط محاسبات ابری نیز می توان یک قالب محافظتی طراحی نمود تا از حملات با استفاده از سطح بندی های انجام شده جلوگیری کند.
واژگان کلیدی:
بدافزار

محاسبات ابری

ماشین مجازی

سیستم تشخیص حمله

پیش‌گفتار
سیر تکاملی محاسبات به گونه ای است که می توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان عنصر اساسی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی، کاربران سعی می کنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود، به آن دسترسی یابند. نمونه های متنوعی از سیستم های محاسباتی ارائه شده است که سعی دارند چنین خدماتی را به کاربران ارئه دهند. برخی از آنها عبارتند از: محاسبات خوشه ای ، محاسبات توری و محاسبات ابری . محاسبات ابری ساختاری شبیه یک توده ابر دارد که بواسطه آن کاربران می توانند به برنامه های کاربردی و یا زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری از هر جایی از دنیا دسترسی داشته باشند.
بنابراین، محاسبات ابری می تواند با کمک ماشین های مجازی شبکه شده، به عنوان یک روش جدید برای ایجاد پویای نسل جدید مراکز داده مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب، دنیای محاسبات به سرعت به سمت توسعه نرم افزارهایی پیش می رود که بجای اجرا بر روی کامپیوترهای منفرد، به عنوان یک سرویس در دسترس میلیون ها مصرف کننده قرار می‌گیرند. محبوبیت سه نوع مختلف محاسبات که به آنها اشاره شد، از دید موتور جستجوی گوگل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتیجه آن در شکل (1-1) نمایش داده شده است. این بررسی نشان می دهد که محاسبات خوشه ای در حال حاضر نسبت به دو مورد دیگر مقبولیت کمتر دارد، محاسبات توری در رتبه دوم قرار گرفته است، و پردازش ابری با فاصله زیادی از آنها در حال استفاده بیشتر است.[13, 14]
فهرست مطالب
فصل نخست: مقدمه 1
1-1- پیشگفتار 2
1-2- محاسبات ابری 3
1-2-1- تاریخچه 4
1-2-2- راهکارهای ارائه شده در محاسبات ابری 5
1-2-3- ویژگی های محاسبات ابری 7
1-2-4 ساختار محاسبات ابری 8
1-2-4-1 معماری 8
1-2-4-2 فراهم کننده سرویس ابر 10
1-2-4-3- انواع ارائه خدمت 11
1-2-4-4- کاربران محیط محاسبات ابری 13
1-2-4-5- مدل های پیاده سازی 13
1-2-5- نمای کامل از محیط محاسبات ابری 16
1-2-6- چالش های مربوط به محاسبات ابری 17
1-2-7- امنیت در محیط محاسبات ابری 18
1-2-7-1- تهدیدات امنیتی محیط محاسبات ابری 19
1-2-8- فنآوری مجازی سازی و ماشین های مجازی 23
1-2-9- مانیتورینگ ماشین های مجازی 23
1-2-9-1- انواع هایپروایزر 24
1-2-10- جمع بندی درمورد محاسبات ابری 25
1-3- طرح و هدف از این تحقیق 26
1-4- مروری بر فصل های بعدی پایان نامه 27
فصل دوم: تعاریف و پیش نیازها 28
2-1- مقدمه 29
2-2- مروری بر بدافزارها 29
2-2-1- سیر تكاملی ویروس های رایانه ای 29
2-2-2- بدافزار چیست؟ 31
2-2-2-1- كرم 32
2-2-2-2- ویروس 33
2-2-2-3- تروجان 34
2-2-2-4- تروجان دسترسی از راه دور 35
2-2-2-5- روتكیت 36
2-3 مروری بر سیستم های تشخیص نفوذ 36
2-3-1- انواع حملات شبکه 37
2-3-1-1- انواع حملات شبکه ای با توجه به طریقه حمله 37
2-3-1-2- انواع حملات شبکه ای با توجه به حمله کننده 39
2-3-2- مکمل های سیستم های تشخیص نفوذ در برقراری امنیت 40
2-3-2-1- دیواره آتش 40
2-3-2-2- ساز و کارهای رمزنگاری و تایید هویت 41
2-3-2-3- لیست های کنترل دسترسی 42
2-3-3- انواع سیستم های تشخیص نفوذ 42
2-3-3-1- سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان 43
2-3-3-2- سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه 44
2-3-3-3- سیستم های توزیع شده 48
2-3-4- انواع روش های تشخیص حمله 52
2-3-4-1 روش های مبتنی بر امضا 52
2-3-4-2 روش های تشخیص حمله مبتنی بر ناهنجاری 54
2-3-4-3- روش های مبتنی بر تحلیل حالت پروتکل ارتباطی 56
2-3-5- تکنولوژی های سیستم های تشخیص نفوذ 58
2-3-5-1- اجزای سامانه های تشخیص نفوذ 58
2-3-5-2- ساختار و همبندی اجزای سیستم تشخیص نفوذ 59
2-3-5-3- عملکرد امنیتی سیستم های تشخیص نفوذ 60
2-3-5-4- قابلیت های مدیریتی ابزارهای تشخیص نفوذ 63
2-3-6- ویژگی های ابزار تشخیص نفوذ ایده آل 67
2-3-6-1- دقت بالا، نرخ تشخیص بالا و کم بودن هشدارهای نادرست 67
2-3-6-2- نحوه واکنش و ایجاد هشدار و کار با IDSهای دیگر 68
2-3-6-3- قابلیت های پیکربندی و تنظیمات فاز نصب و سازگاری با شرایط سیستم 69
2-3-6-4- امکان اعمال سیاست امنیتی در نسخه امنیتی یا با استفاده از قوانین کارآمد 69
2-3-6-5- مقیاس پذیری و توزیع پذیری 70
2-3-6-6- اجرای مداوم و تحمل پذیری خطا 70
2-3-6-7- قابلیت تشخیص حملات دیده نشده 71
2-3-6-8- بهره وری و عملکرد مناسب 71
2-3-6-9- کار با حداقل سربار و امکان بررسی عملکرد و بهره وری ابزار تشخیص نفوذ 72
فصل سوم : پیشینه تحقیق 74
3-1- ترکیب فیلترینگ و روش های آماری برای تشخیص ناهنجاری 75
3-2- تجزیه و تحلیل سیگنال ناهنجاری های ترافیک شبکه 76
3-3- یک چارچوب سیستم های تشخیص نفوذ مشارکتی برای شبکه های محاسبات ابری 77
3-4- شناسایی حمله در ابر 79
3-5- سیستم های تشخیص نفوذ و مدیریت ورودی چند سطحی در محاسبات ابری 81
3-6- جایگذاری یک NIDS در یک محیط محاسبات ابری 82
3-7- ابرهای دو قلو: یک معماری برای محیط ابری امن 82
فصل چهارم : مدل پیشنهادی 84
4-1- مقدمه 85
4-2- سیستم تشخیص حمله بر اساس دسته بندی ماشین های درون محیط 87
4-2-1- شرح قالب پیشنهادی 87
4-2-1-1- بخش ساخت قوانین 88
4-2-1-2- بخش شناسایی ماشین ها و پیاده سازی پروفایل 91
4-2-1-3- بخش شناسایی حمله 92
4-2-1-4- بخش پیشگیری 94
4-2-2- بررسی مزایا و معایب سیستم پیشنهادی 95
4-3- پیاده سازی آزمایشی و تحلیل نتایج 97
4-3-1- جزئیات کد آزمایش 97
4-3-1-1- بخش ساخت قوانین 97
4-3-1-2- بخش شناسایی ماشین ها و ساخت پروفایل 102
4-3-1-3- بخش شناسایی 102
4-3-1-4- بخش پیشگیری 103
4-3-2 نتیجه نمونه آزمایش انجام شده 103
4-3-2-1- پایگاه داده سیستم 104
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 116
5-1- مقدمه 117
5-2- پیشنهادات برای کارهای آتی 118
فهرست جدول ها
جدول ‏1- 1 10 مزیت و معایب محیط محاسبات ابری 6
جدول ‏1- 2 ویژگی های محاسبات ابری 7
جدول ‏3 1 شرح میزان ریسک ناهنجاری ها در [37] 81
تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری هدف از این پایان نامه تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری بصورت کامل مورد بررسی قرار می گیرد دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT) فرمت فایل doc حجم فایل 11731 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 149 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری چکیده زمانی که درمورد بدافزارها در محیط اینترنت و شبکه ها صحبت می شود، با انواع زیادی از بدافزارها روبرو خواهیم شد. محاسبات ابری یکی از انواع جدید و بسیار مهم در زمینه ارائه خدمات بر روی بستر ابر مانند اینترنت می باشد. بیشتر افراد بر این توافق دارند که هم اکنون امنیت این محیط مهمترین مشکل می باشد و باید به خوبی بررسی شده و راه حل های مناسبی برای رفع آن پیدا و ارائه نمود. در اینجا ما قصد داریم تا روش مناسبی را برای تشخیص بدافزارها در محیط محاسبات ابری ارائه نمائیم که بتواند بر اساس ساختار این محیط بیشترین امنیت ممکن را برای ارائه دهندگان و همچنین اطلاعات کاربران آن فراهم نماید. از عمده ر ,
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 18 مرداد 1396 توسط گروه دسیس

مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا

مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا

تحقیق بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا 
پروژه بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا 
مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا 
دانلود تحقیق بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 169 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

مسئله حفاظت موضوع و پدیده جدیدی نیست و از روزگاران قدیم از اركان حیات و بقاء هر موجود زنده ای بوده است بخصوص حیوانات ابتدایی ترین روش ها را برای حفاظت ازخود درمقابل خطرات بكار می برند و بشر نیز از روزی كه خود را شناخت بطور مستقیم با این تدبیر سروكار داشته بطوری كه مظاهر حفاظت درزندگی شخصی افراد به چشم می خورد بهمین دلیل انسان به حكم عقل و غریزه (دوستی خویش) همواره سعی دارد كه اشیاء ووسایل شخصی خود را با كمال دقت حفظ ونگهداری كند اهمیت حفاظت از هر شیئی یا موضوعی، بستگی به ارزش آن شی دارد بدین جهت است كه ما همیشه اشیاء و وسایل گران بهایی مانند جواهرات ، پول، شناسنامه، گواهینامه و اسناد و مدارك شخصی خود را در جای مطمئن و یا صندوق های فلزی محكم نگهداری می كنیم.

قدر مسلم محافظت و نگهداری مختص به اشیاء و اموال نبوده و دامنه آن به مسایل معنوی و انسانی نیز گسترش می یابد بعنوان مثال هر انسان شرافتنمندی سعی دارد از جان و آبرو و حیثیت خود و خویشاوندان حفاظت كرده و دراین راه از هیچ كوششی دریغ نمی كند.

امروزه درعرصه زندگی اجتماعی مواجه با ظهور فن آوریهای جدید حفاظتی درنگهداری از وسایل و امكانات هستیم. ساخت انواع استحكامات ساختمانی، حصارهای فلزی، انواع قفل های رمز دار و الكترونیكی دزدگیرهای پیچیده و پیشرفته و دستگاههای هشدار دهنده متصل به شبكه پلیس و آتش نشانی برای حفاظت از حریم شخصی ووسایل منزل، اتومبیل، تاسیسات عظیم تولیدی و تجاری و انواع رمزگذاری برروی دستگاه های رایانه و برنامه های مكتوب رایانه ای نشان از اهمیت حفاظت و رشد تدابیر و روشهای حفاظتی دارند. با توجه به موارد فوق متوجه شدیم كه همه ما درزندگی شخصی خود از وسایل باارزش حفاظت می كنیم لذا درنیروی انتظامی نیز موضوعات باارزشی وجود دارد كه حفاظت و نگهداری آنهااز اهمیت بشتری برخوردار است. تمامی تشكیلات و سازمانها حتی ارگانهای غیرنظامی نیز دارای اسناد و مدارك و امكانات باارزش بود كه بصورت محرمانه نگهداری تا از انتشار آنها جلوگیری گردد.

نیروی انتظامی نیز دارای مسایل و موضوعات مهمی است كه مورد علاقه شدید دشمنان و بزهكاران است، چنانچه از آن موضوعات حفاظت به عمل نیاید قطعاً دشمنان و بزهكاران اطلاعات مورد نظر را به راحتی جمع آوری و قادر خواهند بود به حیثیت و اقتدار نیروی انتظامی و كاركنان و درسطحی بالاتر نظم و امنیت كشور لطمات جبران ناپذیری وارد آورند.

پس نتیجه می گیریم نیروی انتظامی نیز جهت حفاظت از اسناد و مدارك اماكن و تاسیسات و كاركنان و … نیاز به یك سیستم حفاظت اطلاعات قوی و منسجم و توانا جهت خنثی كردن و مقابله با تهدیدات و آسیب های مختلف را دارد و حفاظت فیزیكی كه یكی از اقدامات تدافعی (غیرعامل) می باشد بایستی با ایجاد یك سری اقدامات ممانعتی و مقررات تامینی مثلاً با ایجاد دیوار، سیستم خاردار و گماردن نگهبان و…. از دسترسی عوامل دشمن و عناصر غیر مجاز به اماكن و تاسیسات و نقاط حساس و مهم قویاً جلوگیری كرد.

«تعاریف»

1) تعریف حفاظتی فیزیكی: كلیه فعالیت هایی را كه درزمینه تهیه طرح ووضع مقررات و انجام اقدامات احتیاطی صورت می پذیرد تا اماكن تاسیسات كشور ناجا در برابر خطرات طبیعی مانند سیل، زلزله ، طوفان آتش سوزی و اقدمات آشكار و پنهان دشمنان مانند ایجاد جنگهای هوائی، زمینی، دریایی و چریكی وفعالیت های اطلاعاتی نظیر جاسوسی، خرابكاری وسرقت حفظ نماید را حفاظت فیزیكی می نامند.

2) اقدامات پیشگیرانه : به آن دسته از فعالیت های اطلاق می گردد كه به منظور جلوگیری از نفوذ دشمن، از اماكن و تاسیسات، اسناد و مدارك، پرسنل سلاح ومهمات – عملیات مخابرات و … حفاظت می كند تا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حفظ و صیانت شود.

3) كشف : به معنای پیداكردن تهدیدات بالفعل كه موجب آلودگی احتمالی برخی از كاركنان است كه درابعاد تهدیدات امنیتی و غیر امنیتی صورت می پذیرد.

4) مسئولیت حفاظتی: مسئولیت حفاظتی در هر یگان بعهده فرمانده رئیس یا مدیر مربوطه بوده و تفویض قسمتی از وظایف از طرف وی به هر مسئول دیگر موجب سلب مسئولیت به هنگام وجود یا كشف نارسائی های حفاظتی نخواهد بود.

5) تهدیدات: هر خطری كه از بیرون متوجه اماكن و تاسیسات ناجا و كاركنان و كشور باشد را تهدید گویند.

6) آسیب ها : آندسته از خطراتی هستند كه ازدورن كاركنان و اماكن و تاسیسات رامورد هدف قرار می دهند و آسیبها بستر تهدیدات را فراهم میكنند.

3)سیستم كنترل :

اجرای سیستم موانع و شناسایی مناسب با وضعیت هر یك از یگانها امری لازم بوده اما كافی نیست و دركنار آنها بایستی سیستم كنترلی موثری نیز پیش بینی و به مرحله اجرا درآید كه این سیستم كنترلی عبارت است از:

الف كنترل كاركنان خودی :

1- روش حضوری (بهترین روش كنترل می باشد) و شناسایی بوسیله ارائه مدارك و یا وسایل فنی

2- اختصاص دربهای ورودی مجزا برای ورود كاركنان و ایجاد راههای مجاز برای تردد كاركنان

3- تعیین رمز كارت های شناسایی كاركنان

4- كنترل الكترونیكی و سایر موارد بنا به تشخیص

ب: كنترل مراجعین و ارباب رجوع :

1- روش اسكورت: دراین روش مراجعه كنندگان بوسیله اشخاص تعیین شده اسكورت می شوند.

2- روش كنترل مدت توقف مراجعین درموسسه

3- روش ثبت اسامی مراجعین دردفاتر مربوطه و اعطاء برگه ملاقات

4- اختصاص دادن درب های ورودی و خروجی مجزا برای مراجعین

5- سایر موارد از جمله كنترل الكترونیكی و استفاده از تجهیزات الكترونیكی

6- بازدید كنندگان درصورتیكه ازمقامات رسمی باشند و با هماهنگی بخواهند وارد شوند به محضر شناسائی و با اجازه مسئول موسسه وارد می شوند ولی درسایر موارد بازرسین موظف هستند مدركی كه نمایانگر بازرسی است به دژبانی ارائه دهند تا با هماهنگی اجازه ورود داده شود.

ج : كنترل خودروها :

1-روش تعویض راننده (بهترین روش كنترل خودروها می باشد)

2- روش اسكورت 3-روش بازرسی خودروها

4-روش كنترل مدت توقف 5- روش ایجاد شبكه بندی درداخل

6-اختصاص درب های ورودی و خروجی مجزا برای خودروها

7-كنترل از طریق وسایل و تجهیزات پیش رفته و هوشمند.

ساختمانهای حفاظتی:

این ساختمان معمولاً از حساسیت ویژه ای برخورداربوده و محل نگهداری اسناد اشیاء و لوازم با ارزش و طبقه بندی شده ویا محل كار مسئولین و یا محل تصمیم گیری مهم می باشد. لذا باید دارای ویژگیهای و اختصاصاتی باشند.

ویژگی های ساختمانی حفاظتی:

الف- این قبیل ساختمانها می بایست جدای از سایر ساختمانها شاخته شوند .

ب-تعداد درب ها این ساختمانها میبایست كم – تنگ ولی محكم و مقاوم باشند.

ج- پنجره ها كوچك و درقسمتهای فوقانی ساختمانها باید احداث گردد.

د-پشت پنجره ها تا 3 طبقه می بایست بوسیله نرده های فلزی مناسب پوشیده و حفاظت شوند.

دانلود مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا


تعداد بازدید : 11
برچسب ها : مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا در 26 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل doc حجم فایل 169 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 26 مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا در 26 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه مسئله حفاظت موضوع و پدیده جدیدی نیست و از روزگاران قدیم از اركان حیات و بقاء هر موجود زنده ای بوده است بخصوص حیوانات ابتدایی ترین روش ها را برای حفاظت ازخود درمقابل خطرات بكار می برند و بشر نیز از روزی كه خود را شناخت بطور مستقیم با این تدبیر سروكار داشته بطوری كه مظاهر حفاظت درزندگی شخصی افراد به چشم می خورد بهمین دلیل انسان به حكم عقل و غریزه (دوستی خویش) همواره سعی دارد كه اشیاء ووسایل شخصی خود را با كمال دقت حفظ ونگهداری كند اهمیت حفاظت از هر شیئی یا موضوعی، بستگی به ارزش آن شی دارد بدین جهت است كه ما همیشه اشیاء و وسایل گران بهایی مانند جواهرات ، پول، شناسنامه، گواهینامه و اسناد و مدارك شخصی خود را در جای مطمئن و یا صندوق های فلزی محكم نگهداری می كنیم. قدر مسلم ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 17 مرداد 1396 توسط گروه دسیس

بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال

در این نوشته به بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال می پردازیم

دانلود بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال

امنیت در رایانش ابری
مبانی نظری محاسبات ابری doc
مبانی نظری رایانش ابری
دانلود مبانی نظری رایانش ابری
مبانی نظری امنیت در رایانش ابری
مبانی نظری راه حل های امنیتی در محاسبات ابری
پیشینه امنیت در محاسبات ابری
پیشینه امنیت در امضای دیجیتال
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 1403 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار

بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال

چکیده
باتوجه به آینده محاسبات ابری و گسترش کاربردهای آن و مزایای موجود در این تکنولوژی، همواره چالش هایی نیز برای کاربران وجود دارد که یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین این چالش ها حفظ حریم خصوصی می باشد. با توجه به ذخیره سازی داده های خصوصی کاربران و داده های تجاری شرکت ها در محاسبات ابری، حفظ حریم خصوصی مسئله ای بسیار مهم برای کاربران استفاده کننده از محاسبات ابر و خود ارائه دهندگان سرویس های ابری می باشد. از بین حملات ابری چهار حمله اصلی که شامل حمله سیل آسا، حمله به بسته، حمله کدهای مخرب و حمله سرقت اطلاعات می باشد که در ابتدا این حملات و روش های مقابله با آن ها بررسی و در نهایت در این گزارش ما با استفاده از شبیه سازی این چهار راهکار امنیتی پیشنهادی رایانش ابری در نرم افزار NS2 و مقایسه نتایج به دست آمده آن به بررسی مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی در ابر و چالش های پیش رو می پردازیم و پیشنهاداتی را برای کاربران و ارائه دهندگان مطرح می کنیم.
کلمات کلیدی

امضای دیجیتال

محاسبات ابری

حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی

سیستم های تشخیص نفوذ

مقدمه
با توجه به گستردگی بحث امنیت در ابر رایانشی بررسی این مقوله ملزم به تفکیک قسمت های مختلف می باشد. در ابتدای امر باید تعریف کلی از ابر رایانشی داشته و سپس سیستم های تشخیص نفوذ توضیح داده خواهد شد.
رایانش ابری به گونه ای سیستم های توزیع شده و موازی اطلاق می گردد که مجموعه ای از کامپیوترهای را که به یکدیگر متصل هستند شامل می شود. این کامپیوترها بطور پویا عرضه شده و بعنوان یک یا چند منبع محاسباتی یکپارچه بر اساس توافقات سرویس دیده می شوند. این توافقات در طول رد و بدل شدن پیام میان سرویس دهندگان و کاربران برقرار می-گردند. رایانش ابری سعی در ایجاد نسل جدیدی از مراکز داده ای، با ارائه سرویس ها و خدمات در ماشین های مجازی شبکه شده بصورت پویا دارد، و این عمل به گونه ای تحقق می یابد که کاربران بتوانند از هر جای دنیا به برنامه های کاربردی دسترسی داشته باشند. [1]
بر طبق تعریف ویکی پدیا موسسه ملی فناوری و استانداردها (NIST) رایانش ابری را اینگونه تعریف می‌کند:
«رایانش ابری مدلی برای فراهم كردن دسترسی آسان به مجموعه‌ای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی (مثل: شبکه‌ها، سرورها، فضای ذخیره‌سازی، برنامه‌های کاربردی و سرویس‌ها) بر اساس تقاضای كاربر از طریق شبكه می باشد بشکلی که که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع یا دخالت مستقیم فراهم‌کننده سرویس‏ به سرعت فراهم شود.»
عموما کاربران رایانش ابری مالک زیر ساخت فیزیکی ابر نیستند، بلکه برای اجتناب از هزینه آن را از عرضه کنندگان شخص ثالث اجاره می‌کنند. آنها منابع را در قالب سرویس مصرف می‌کنند و تنها بهای منابعی که به کار می‌برند را می‌پردازند. بسیاری از سرویس های رایانش ابری ارائه شده، با به کار گیری مدل رایانش همگانی امکان مصرف این سرویس ها را به گونه‌ای مشابه با صنایع همگانی(مانند برق) فراهم می‌سازند. این در حالی است که سایر گونه‌های عرضه کننده سرویس، بر مبنای اشتراک سرویس های خود را عرضه می‌کنند.
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل دوم: سابقه پژوهش
2-1- شرح تحقیق 14
2-2- سابقه پژوهش 14
2-2-1- سابقه پژوهش ابر رایانشی 14
2-2-1-1-مزایا و نقاط قوت Cloud Computing 14
2-2-1-1-1-هزینه های کمتر 14
2-2-1-1-2-سرعت بیشتر 15
2-2-1-1-3-مقیاس پذیری 15
2-2-1-1-4-به روزرسانی نرم افزاری سریع و دائم 15
2-2-1-1-5-ذخیره سازی اطلاعات 15
2-2-1-1-6-دسترسی جهانی به اسناد 16
2-2-1-1-7-مستقل از سخت افزار 16
2-2-1-2-نقاط ضعف رایانش ابری 16
2-2-1-2-1-نیاز به اتصال دائمی اینترنت 16
2-2-1-2-2-با اتصال های اینترنتی کم سرعت کار نمی کند 16
2-2-1-2-3-محدودیت ویژگی ها 17
2-2-1-2-4-عدم امنیت داده ها 17
2-2-1-3-انواع ابر 17
2-2-1-3-1-ابر عمومی(Public cloud). 17
2-2-1-3-2-ابر خصوصی(Private cloud) 17
2-2-1-3-3-ابر گروهی(Community cloud). 17
2-2-1-3-4-ابر آمیخته(Hybrid cloud) 17
2-2-1-4-معرفی نمودارها و معماری های ابر 18
2-2-1-4-1-Single "All-in-one" Server 18
2-2-1-4-2-Non-Redundant 3-Tier Architecture 18
2-2-1-4-3-معماری Multi-Datacenter 19
2-2-1-4-4-معماری Autoscaling 20
2-2-1-4-5-معماری مقیاس پذیر با Membase 20
2-2-1-4-6-معماری چند لایه مقیاس پذیر با Memcached 21
2-2-1-4-7-معماری مقیاس پذیر مبتنی بر صف Scalable Queue-based Setups 21
2-2-1-4-8-معماری Hybrid داخلی 22
2-2-1-4-9-معماری مقیاس پذیر مبتنی بر هشدار و مبتنی بر صف 22
2-2-1-4-9-معماری ابر ترکیبی سایت Hybrid Cloud Site Architectures 22
2-2-1-4-10-معماری مقیاس پذیر چند ابری 22
2-2-1-4-11-معماری چند ابریFailover 23
2-2-1-4-12-معماری بازیابی فاجعه چند ابری 23
2-2-1-4-12-معماری ابر و میزبانی اختصاصی 23
2-2-2-سابقه پژوهش بررسی سیستم های تشخیص و پیشگیری از نفوذ در محاسبات ابری 24
2-2-2-1- نتیجه گیری از سابقه پژوهش سیستم های تشخیص و پیشگیری نفوذ 25
2-2-2-1- 1- طبقه بندی سیستم های تشخیص و پیشگیری نفوذ 25
2-2-2-1-2- چالش های توسعه سیستم های تشخیص و جلوگیری از نفوذ 30
2-2-2-1-3- سیستم های تشخیص پیشگیری نفوذ در محاسبات ابری 30
2-2-2-1-4- مسائل امنیتی در محاسبات ابری 31
2-2-2-1-5- چالش های استقرار سیستم های تشخیص و جلوگیری از نفوذها در محیط های پردازش ابری 31
2-2-2-1-6- سیستم های تشخیص و جلوگیری از نفوذ مبتنی بر محاسبات ابری 32
2-2-2-1-7- الزامات سیستم های تشخیص و جلوگیری از نفوذ 34
2-2-3-سابقه پژوهش ایجاد امنیت در ابر رایانشی 35
2-2-3-1-مفهوم حریم خصوصی در محاسبات ابری 35
2-2-3-2-انواع اطلاعات نیازمند به حفاظت 36
2-2-3-3-چرخه زندگی داده 36
2-2-3-3-1-تولید(Generation) 37
2-2-3-3-2- استفاده (Use) 37
2-2-3-3-3-انتقال (Transfer) 37
2-2-3-3-4-تبدیل (Transformation) 37
2-2-3-3-5-ذخیره سازی(Storage) 37
2-2-3-3-6-بایگانی(Archive) 38
2-2-3-3-7-تخریب (Destruction) 38
2-2-3-4-مسائل حریم خصوصی و چالش های آن 38
2-2-3-4-1-دسترسی(Access) 38
2-2-3-4-2-مقبولیت(Compliance) 38
2-2-3-4-3-ذخیره سازی(Storage) 38
2-2-3-4-4-حفظ و نگهداری(Retention) 39
2-2-3-4-5-تخریب(Destruction) 39
2-2-3-5-نظارت و مانیتورینگ(Audit & Monitoring) 39
2-2-3-6-نقض حریم خصوصی(محرمانگی و امنیت Breaches) 39
2-2-3-7-تکنیک های متداول جهت حفظ حریم خصوصی 39
2-2-3-7-1- Encryption Model 39
2-2-3-7-2-Access Control Mechanism 40
2-2-3-سابقه پژوهش کلی در بررسی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری 40
2-2-3-1-علل شکست امنیت رایانش ابری 42
2-2-4-سابقه پژوهش امضای دیجیتالی 42
2-2-4-1-امضای دیجیتال و امنیت دیجیتالی چیست 42
2-2-4-2-گواهینامه دیجیتالی چیست 43
2-2-4-3-ثبت نام برای یک گواهینامه دیجیتالی 43
2-2-4-4-پخش کردن گواهینامه دیجیتالی 43
2-2-4-5-انواع مختلف گواهینامه دیجیتالی 44
2-2-4-6-امضای دیجیتالی از دید برنامه نویسی 44
2-2-4-7-چگونه یک امضای دیجیتالی درست کنیم 45
2-2-4-8-نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال 46
2-2-4-9-نحوه ایجاد و استفاده از کلیدها 47
2-2-4-10-حملات ممكن علیه امضاءهای دیجیتالی 47
2-2-4-11-مرکز صدور گواهینامه چیست 47
2-2-4-12-رمزنگاری چیست 48
2-2-4-13-تشخیص هویت از طریق امضای دیجیتالی 49
2-2-4-14-امضای دیجتالی زیربنای امنیت تبادلات الکترونیکی 49
2-2-4-15-منظور از امضای دیجیتالی چیست 50
2-2-4-16-استفاد از امضای دیجیتال تا چه حد امنیت تبادل اسناد مالی و محرمانه را تضمین می‌کند 50
2-2-4-17-SSL چیست 52
2-2-4-17-1- InstantSSL چیست 53
2-2-4-17-2- تکنولوژی پیشرفته تائید کردن (Authentication) 53
2-2-4-17-3- دسترسی آنلاین به پروفایل تان در ابر 53
2-2-4-18-مفاهیم رمز گذاری 54
2-2-4-18-1-معرفی و اصطلاحات 54
2-2-4-18-2- الگوریتم‌ها 55
2-2-4-18-3-رمزنگاری کلید عمومی 55
2-2-4-18-4-مقدار Hash 56
2-2-4-18-5- آیا شما معتبر هستید 57
2-2-4-18-6-سیستم های کلید متقارن 59
2-2-4-18-7-سیستم های کلید نامتقارن 60
2-2-4-19-ساختار و روند آغازین پایه گذاری یک ارتباط امن 63
2-2-4-20-پروتکل های مشابه 64
2-2-4-21-مفهوم گواهینامه در پروتکل SSL 64
2-2-4-22-مراکز صدور گواهینامه 65
2-2-4-23-مراحل کلی برقراری و ایجاد ارتباط امن در وب 65
2-2-4-24-نکاتی در مورد گواهینامه ها 66
2-2-4-25-تشخیص هویت 67
2-2-4-26- سرویس‌های امنیتی WEP – Authentication 67
2-2-4-27- Authentication بدون رمزنگاری 68
2-2-4-28- Authentication با رمزنگاری RC4 69
2-2-4-29- محرمانگی و امنیت 70
2-2-4-30- Integrity 71<
تعداد بازدید : 16
برچسب ها : بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال در این نوشته به بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال می پردازیم دسته بندی کامپیوتر و IT فرمت فایل doc حجم فایل 1403 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 105 دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال چکیده باتوجه به آینده محاسبات ابری و گسترش کاربردهای آن و مزایای موجود در این تکنولوژی، همواره چالش هایی نیز برای کاربران وجود دارد که یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین این چالش ها حفظ حریم خصوصی می باشد. با توجه به ذخیره سازی داده های خصوصی کاربران و داده های تجاری شرکت ها در محاسبات ابری، حفظ حریم خصوصی مسئله ای بسیار مهم برای کاربران استفاده کننده از محاسبات ابر و خود ارائه دهندگان سرویس های ابری می باشد. از بین حملات ابری چهار حمله اصلی که شامل حمله سیل آسا، حمله به بسته، حمله کدهای مخرب و حمله سرقت اطلاعات می باشد که در ابتدا این حملات و روش های مقابله با آن ها بررسی و در نهایت در این گزارش ما با استفاده از شبیه سا ,
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 16 مرداد 1396 توسط گروه دسیس

بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد

دانلود بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

مفاهیم مختلف تابعیت
وضعیت تابعیت در حقوق ایران
وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت
تابعیت در حقوق ایران
تابعیت در اسناد بین المللی
دانلود پایان نامه تابعیت
دانلود پایان نامه تابعیت چندگانه
آثار تابعیت مضاعف
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 340 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 135

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

چکیده
تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت، گاهی نیز مبنای تابعیت به عواملی از قبیل دین و اقامتگاه بستگی دارد.
کلمات کلیدی:

تابعیت

تابعیت چندگانه

وضعیت تابعیت در حقوق ایران

وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت

مقدمه
داشتن تابعیت یک کشور به معنای ان است که شرایط قانونی تابعیت ان کشور درباره شخص جمع است به این ترتیب تابعیت رابطه ای قانونی بین فرد و دولت است که باعث میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. باتیفول میگوید تابعیت تعلق حقوق خصوصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت میباشد و این تعریف علاوه بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اکتسابی نیز میشود بیگانگان هم در یک سرزمین در حدودی که قوانین ان سرزمین اجازه میدهد از حقوق بهره مند و مطیع قوانین همان سرزمین میباشند منتهی اطاعت انها نسبت به اتباع داخلی متفاوت است از این حیث که رابطه انها به دولت و قوانین ان به مناسبت حضور انها و منافع انها در انجا زود گذر است وبا خروج انها از ان سرزمین یا قطع منافع پیروی انها از قوانین قطع میگردد و حال انکه اطاعت اتباع از قوانین کشور خود و دولت همیشه پابر جاست چنانکه احوال شخصیه انها در هر کجا که باشند برحسب قوانین انها از جمله ایران تابع قوانین کشور متبوع انهاست در رابطه تابعیت مانند هر رابطه حقوقی دیگر دو طرف وجود دارد :
یک طرف ان فرد تبعه وطرف دیگر دولت متبوع شخص می باشد به هر حال هر انسانی از حق تمتع برخورداراست حتی انسانهای بی تابعیت از این حق تمتع برخوردارند . تعیین تابعیت در هر کشوری بستگی خاص به قانون گذاری ان کشور دارد واین قانون ان کشور است که با مشخص کردن وضعیت تابعیت اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی تابعیت شناخته شده است . ولی تابعیت اشخاص حقوقی با تابعیت اشخاص حقوقی تفاوت دارد. تابعیت اشخاص حقوقی به صورت مجاز میباشد درباره برخی اموال منقول مانند کشتی ها و هواپیماها در قوانین کشورها فرض تابعیت میشود البته اعطای تابعیت توسط دولت منوط به این است که بتوانیم تعریف دولت را مترتب دانست و در عرصه بین المللی از این جایگاه برخوردار باشد.
فهرست مطالب

فصل اول:کلیات حقوقی تابعیت 2

مبحث اول) آثار حقوقی تابعیت 2
گفتار اول) حمایت سیاسی: 3
گفتار دوم) بهره مندی اتباع از حقوق: 6
گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت: 7
گفتار چهارم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت: 8
مبحث دوم) انواع تابعیت: 8
گفتار اول) تابعیت اصلی: 8
مقایسه بین دو سیستم خاک و خون: 10
گفتار دوم) تابعیت اکتسابی: 10

فصل دوم: بررسی حقوقی وضعیت افراد بی تابعیت بر اساس اسناد بین المللی 11

فصل سوم:بررسی حقوقی وضعیت افراد بی‌تابعیت و یا تابعیت چندگانه 18

مقدمه 19
خصوصیات تابعیت 20
أ‌.مقررات كامل 21
ب‌.قواعد یكجانبه 21
ج.تابعیت جزو به حقوق عمومی 21
أ‌.وجود دولت اعطا كنندۀ تابعیت 22
ب‌.وجود شخص حقیقییا حقوقی 22
اصول حاكم بر تابعیت 23
شرایط تابعیت 31
مراحل اخذ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران 32
ترکیب دو سیستم خون و خاک 34
تعریف اقامتگاه 34
تفکیک بین تابعیت و اقامتگاه 36
ملاکهاى تفکیک تابعیت و اقامتگاه 38
كنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت 38
مهاجرت، شهروندی و جهانی شدن 45

فصل چهارم: بررسی آثار تابعیت مضاعف و راه های پیشگیری از آن 50

مقدمه 51
گفتار دوم: حمایت سیاسی 54
گفتار سوم: تابعیت – ملیت 56
گفتار چهارم : منابع تابعیت 56
ب: منابع بین المللی تابعیت 56
گفتار چهارم: انواع سیستم های اعطای تابعیت 57
گفتار هفتم: تعارض مثبت و منفی 61
فصل دوم: تابعیت مضاعف و اثار ان 61
گفتار اول: علل بروز تابعیت مضاعف در زمان تولد 66
گفتار دوم: علل بروز تابعیت مضاعف بعد از تولد 66
۱)تابعیت موثر: 75
۳) هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی: 76
گفتار پنجم: برخورد ایران با تابعیت دوگانه 87
گفتار ششم: تحصیل تابعیت بیگانه 88
گفتار هفتم: برخورد قانونی با دو تابعیتی 88
گفتار هشتم : مجازات متخلفین از قانون 89
گفتار نهم: اصل بر برائت 90

فصل پنجم: بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران 93

کشورایران تبعه ایرانی 96

فصل ششم: تحلیل حقوقی وضعیت کودکان بی تابعیت در ایران 119

احراز یا کسب تابعیت ایران طبق قانون مدنی 120

فصل هفتم وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران چگونه بررسی می شود؟ 125

منابع وماخذ: 135

دانلود بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی


تعداد بازدید : 11
برچسب ها : بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی هدف از این پایان نامه بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد دسته بندی حقوق فرمت فایل doc حجم فایل 340 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 135 دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی چکیده تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که در یکی دو قرن گذشته وارد قوانین ایران شده و به مرور زمان در مورد آن قوانین و مقررات خاصی تصویب شده است. امروزه تابعیت در تمام کشورهای دنیا قاعده شناخته شده‌ای است که مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است. قاعده تابعیت که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شد و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح گردید، با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت چون نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود. اگر تابعیت از نظر تاریخی بررسی شود، گاهی بومی بودن فرد در یک شهر خاص، تابعیت به شمار می‌رفت ,
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 16 مرداد 1396 توسط گروه دسیس

پایان نامه بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه فقه امامیه و کاربردآن درحقوق مدنی

ومبانی حقوق اسلامی عنوان پایان نامه بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه فقه امامیه وکاربردآن درحقوق مدنی

دانلود پایان نامه بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه فقه امامیه و کاربردآن درحقوق مدنی

ومبانی حقوق اسلامی 
عنوان پایان نامه 
بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه
 فقه امامیه وکاربردآن درحقوق مدنی
بررسی مبانی واحکام قاعده غرر ازدیدگاه فقه امامیه وکاربردآن درحقوق مدنی
مبانی واحکام قاعده غرر ازدیدگاه فقه امامیه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل zip
حجم فایل 6015 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 145

مبانی حقوق اسلامی

عنوان پایان نامه :

بررسی مبانی واحکام قاعده غرر ازدیدگاه فقه امامیه وکاربردآن درحقوق مدنی

چکیده ................................................................................................................1

فصل اول (کلیات)

1-1مقدمه............................................................................................................2

1-2- بیان مسئله.....................................................................................................4

1-3- تاریخچه تحقیق...............................................................................................5

1-3- ضرورت، اهداف و اهمیت تحقیق ......................................................................6

1-5- فرضیه تحقیق ............................................................................................6

1-6- سوالات .....................................................................................................6

1-7- فرضیات.....................................................................................................7

1-8- پیشینه تحقیق.................................................................................................7

1-9- روش تحقیق.................................................................................................8

فصل دوم( تعاریف)

2-1- تعریف قاعده ...............................................................................................9

2-1-1- معنای لغوی قاعده.......................................................................................9

2-1-2- گفتار دوم : معنای اصطلاحی قاعده................................................................10

2-1-3- گفتار سوم : تفاوت قاعده فقهی با اصولی.........................................................10

2-2- مفهوم لغوی و اصطلاحی بیع............................................................................15

2-2-1-اوصاف عقد بیع.........................................................................................17

2-2-1-1-تملیکی بودن بیع ......................................................................................17

2-2-1-2- معاوضی بودن بیع................................................................................ 19

2-2-1-3-عین بودن مبیع.......................................................................................19

3-2-2-لزوم عقد بیع . ..........................................................................................20

2-2-2 - ادله مشروعیت بیع.....................................................................................21

2-3- مفهوم غرر...................................................................................................... 21

2-3-1-مفهوم لغوی و اصطلاحی غرر........................................................................... 21

2-3-2-غرر در زمان جاهلیت ......................................................................................25

2-3- مفهوم غرور.................................................................................................... 31

2-3-1-تفاوت غرر با غرور........................................................................................32

فصل سوم( منابع و مستندات قاعده غرر)

3-1-قرآن..........................................................................................................34

3-2- سنت..........................................................................................................40

3-2-1- واکاوی روایات.........................................................................................42

3-2-2- معناى بیع غرر در حدیث نبوى (ص) .............................................................44

3-2-3- حكم معامله غررى در روایات.......................................................................46

3-3- اجماع.........................................................................................................49

3-4- عقل.......................................................................................................... 51

4-5- بنای عقلا....................................................................................................52

4-6- مبانى قاعده غرر...........................................................................................52

4-6-2- اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع.......................................................55

3-6-3- نوعى یا شخصى بودنِ معیار تمییز غرر..........................................................57

2-7- تقسیم غرر..................................................................................................62

2-7-1- تقسیم غرر از نظر فقهاى امامیه....................................................................62

2-7-2- تقسیم غرر از نظر دانش مندان اهل سنّت.........................................................63

3-8-غرر در مبیع(مثمن) ......................................................................................65

3-8-1-غرر از جهت اصل وجود مبیع......................................................................65

3-8-1-1-بیع اشیاى معدوم.........................................................................................66

2-8-2- غرر از جهت قدرت بر تسلیم...........................................................................69

3-8-3- غرر از جهت اوصاف مورد معامله....................................................................76

3-9- غرر در مورد معامله از منظر فقه........................................................................ 81

3-9-1-غرر در ثمن..................................................................................................81

3-9-2- فروش به نرخ روز از منظر فقه....................................................................... 83

3-10- غرر در شرط معامله از منظر فقه.......................................................................86

فصل چهارم (غرر در قانون موضوعه ایران)

4-1-غرر در حقوق مدنی............................................................................................88

4-2-قلمرو غرر در قانون مدنی................................................................................... 91

4-3-تقسیم غرر در قانون مدنى ایران.............................................................................94

4-5-علم به اوصاف مبیع در قانون مدنی ........................................................................99

4-6-معلوم بودن مورد معامله.......................................................................................100

4-7-معین بودن مورد معامله.....................................................................................107

4-8-غرردرموردمعامله از منظر قانون مدنی.................................................................111

4-9- فروش به نرخ روز از منظر قانون مدنی ..............................................................112

4-10-غرر در شرط از منظر قانون مدنی ....................................................................113

4-5-غرر در قوانین سایر کشور ها............................................................................ 114

4-5-1-قانون مدنى مصر..........................................................................................114

4-5-2-انگلیس.......................................................................................................118

4-5-3-قانون مدنى فرانسه........................................................................................119

فصل پنجم : ( نتیجه گیری)

نتیجه گیری............................................................................................................120

چکیده :

در حقوق اسلامی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارد؛ از جمله ی این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. غرر اصطلاحی در فقه و حقوق است که در عقود کاربرد داشته و قصد داریم که در این پژوهش به آن بپردازیم .

غرر (به فتح اول ودوم) واژهاىاست عربى که داراى معانى گوناگون می باشد درلغت به معنای غفلت وخطروفریب وخدعه و ... وبعضی آنرا جهل وجهل توام با خطربکارمیبرنددر اصطلاح نیز به معنای عقد یا معامله ای است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین (بایع و مشتری) یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آنها شود. در این نوشتار به تعریف قاعـده غرر، تعریف غرر و بررسی آن با در برخی از کتب فقهــی و نوشته های حقوقی می پردازیم . همچنین بررسی غرر در عرف و قانون با اشاره ای به منابع و مبانی این قاعده انجام خواهد شد.

نهایتا به معیار تشخیص غرر در معامله، در شرع و در عرف و نیز غرر مورد معامله که شامل غرر در مبیع و در ثمن می باشد و نیز شرط غرری، مورد بررسی قرار می گیرد.تمامی موارد ذکر شده علاوه بر حقوق ایران، در فقه امامیه نیز مورد بررسی قرار می گیرد .ضمن این که ذکر این نکته الزامی که در این پژوهش نگاهی به فقه عامه و قوانین بر خی از کشورهای دیگر چون مصر انگلیس و فرانسه داشته ایم .

دانلود پایان نامه بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه فقه امامیه و کاربردآن درحقوق مدنی


تعداد بازدید : 10
برچسب ها : پایان نامه بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه فقه امامیه و کاربردآن درحقوق مدنی ومبانی حقوق اسلامی عنوان پایان نامه بررسی مبانی واحکام قاعده غررازدیدگاه فقه امامیه وکاربردآن درحقوق مدنی دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل zip حجم فایل 6015 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 145 مبانی حقوق اسلامی عنوان پایان نامه : بررسی مبانی واحکام قاعده غرر ازدیدگاه فقه امامیه وکاربردآن درحقوق مدنی چکیده ................................................................................................................1 فصل اول (کلیات) 1-1مقدمه............................................................................................................2 1-2- بیان مسئله.....................................................................................................4 1-3- تاریخچه تحقیق...............................................................................................5 1-3- ضرورت، اهداف و اهمیت تحقیق ......................... ,
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 15 مرداد 1396 توسط گروه دسیس

گزارش کارآموزی در معدن شن و ماسه بنیاد بتن آمل

دانلود گزارش کارآموزی در معدن شن و ماسه بنیاد بتن آمل در 70 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

دانلود گزارش کارآموزی در معدن شن و ماسه بنیاد بتن آمل

دانلود گزارش کارآموزی در معدن شن و ماسه بنیاد بتن آمل 
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دانلود کتاب
دانلود تحقیق 
دانلود مدیریت
دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1053 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

دانلود گزارش کارآموزی در معدن شن و ماسه بنیاد بتن آمل

در 70 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

فصل اول

مقدمه

1-1- هدف از كار آموزی :

قبل از پرداختن به این مقوله به تعریف 3 لغت كارآموز ، كارآموزی و محل كارآموزی می پردازیم تا با معنای این لغات آشنا شویم .

كارآموز : دانشجویی كه دروس تئوری رشته دانشگاهی خود را گذرانده و برای به فعلیت در آوردن اطلاعات كسب شده در مكان خاصی به كارهای عملی رشته خود می پردازد .

كار آموزی : به تعریفی ساده كار آموزی یعنی آموختن فوت و فن حرفه مورد نظر كارآموز .محل كارآموزی : مكانی كه كارآموز متناسب با رشته خود به آنجا رفته و به آموختن این حرفه می پردازد .

حال كه ما با كارآموزی ، كارآموز و محل كارآموزی آشنا شدیم بهتر می توانیم به هدف از كارآموزی پی ببریم . یك دانشجو وقتی دروس تئوری دانشگاهی را به پایان می برد شاید از لحاظ اطلاعات روزانه مشكلی نداشته باشد ولی از لحاظ تجربه و آشنایی به شرایط و مكان كار خود به مشكلاتی بر می خورد لذا برای غلبه بر این مشكل كارآموزی می تواند زمانی برای كسب تجربه و به فعلیت در آوردن اطلاعات دانشگاهی وهمچنین آشنایی كارآموز با شرایط و محل كار خود باشد تا وقتی كه جذب بازار كار شد مشكلی برایش پیش نیاید و از لحاظ روحی ، روانی و جسمی آماده برای كار بوده و بهترین بازدهی را برای سازمان یا شركت مربوطه خود داشته باشد .

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- هدف از کارآموزی

1-2- سازماندهی گزارش کار آموزی

فصل دوم: مشخصات کلی معدن شن و ماسه بنیاد بتن آمل

2-1- تاریخچه و موقعیت واحد معدنی

2-2- بازیابی و حمل نقل

2-3- تشکیلات سازماندهی واحد معدنی

فصل سوم: اکتشاف و زمین شناسی

3-1- اکتشاف مصالح خرده سنگی

3-2- مروری بر نحوه تشکیل منابع شن و ماسه

3-3- ارزیابی زمین شناسی

3-4- زمین های خرده سنگی

3-5- زمین های خرده سنگی ایران

فصل چهارم: ماشین آلات

4-1- بولدوزر

4-2- لودر

4-3- کمپرسی

4-4- فک

4-5- نوار نقاله

4-6- سرند اول

4-7- کوبیت

4-8- سرند دوم

2-9- ماسه ساز

فصل پنجم: بهره برداری

5-1- عملیات بهره برداری معدن

5-2- ارزیابی معدنی

فصل ششم: موارد کاربرد شن و ماسه

6-1- شن و ماسه در بتن

6-2- مصالح خرده سنگی در راهسازی

6-3- مصالح خرده سنگی در سدها و سازه های هیدرولیکی

6-4- مصارف صنعتی ساختمانی

منابع و مأخذ

فهرست عکسها

فصل اول:

عکس 1-1: محل قرار گیری معدن

فصل چهارم:

عکس 4-1: بولدوزر اینترناش T25

(عکس 4-2) لودرL160

عکس 4-3: اسکانیا

عکس 4-4: دستگاه سنگ شکن فکی

عکس 4-5: نوار نقاله

عکس 4-6: سرند اول

عکس 4-8: پمپ آب سه اینچ برای تامین آب مورد نیاز برای شستشوی مخلوط در سرند اول

عکس 4-7: مخزن شسته یا حوضچه آرامش

عکس 4-9: دستگاه سنگ شکن کوبیت

عکس 4-10:سرند دوم

عکس 4-11: دستگاه ماسه ساز یا هیدروکون

فصل پنجم:

عکس 5-1: یک نمونه از نقشه رقومی معدن بنیاد بتن آمل

عکس 5-2: برداشتن مخلوط رودخانه ای توسطلودر L160

.عکس 5-3: بارگیری کردن مخلوط به داخل کمپرسی توسط لودر L160

عکس 5-4: تخلیه شدن مخلوط رودخانهای به داخل سیلوی مادر

عکس 5-5: ریخته شدن سنگهای شسته به داخل سیلوی ذخیره یا سیلوی زمینی

عکس 5-6: فیدر زمینی و متصدی آن

عکس 5-7: بارگیری شدن مواد مصرفی در داخل کمپرسی توسط لودر

عکس 5-8: اتاق فرمان و اپراتورهای آن

عکس 5-9 : انتقال و تصفیه فاضلابها و پسابها

عکس 5-10: نمای کلی قسمت کانه آرایی معدن

فصل ششم:

شکل 6-1: تصویر کلی از راه

فهرست جداول

فصل دوم:

جدول 2-1مبلغ کرایه حمل مصالح به شهرهای مختلف

فصل سوم:

جدول 3-1 موارد استفاده مهم مصالح خرده سنگی

جدول 3- 2 برخی از مهمترین آزمونهای استاندارد برای تعیین مشخصات ژئوتکنیکی مصالح خرده سنگی

فصل ششم:

جدول 6-1- برخی از مهمترین آزمونهایی که برای شناسایی مصالح مضر است

دانلود گزارش کارآموزی در معدن شن و ماسه بنیاد بتن آمل


تعداد بازدید : 13
برچسب ها : گزارش کارآموزی در معدن شن و ماسه بنیاد بتن آمل دانلود گزارش کارآموزی در معدن شن و ماسه بنیاد بتن آمل در 70 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc دسته بندی گزارش کار آموزی و کارورزی فرمت فایل pdf حجم فایل 1053 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 70 دانلود گزارش کارآموزی در معدن شن و ماسه بنیاد بتن آمل در 70 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc فصل اول مقدمه 1-1- هدف از كار آموزی : قبل از پرداختن به این مقوله به تعریف 3 لغت كارآموز ، كارآموزی و محل كارآموزی می پردازیم تا با معنای این لغات آشنا شویم . كارآموز : دانشجویی كه دروس تئوری رشته دانشگاهی خود را گذرانده و برای به فعلیت در آوردن اطلاعات كسب شده در مكان خاصی به كارهای عملی رشته خود می پردازد . كار آموزی : به تعریفی ساده كار آموزی یعنی آموختن فوت و فن حرفه مورد نظر كارآموز .محل كارآموزی : مكانی كه كارآموز متناسب با رشته خود به آنجا رفته و به آموختن این حرفه می پردازد . حال كه ما با كارآموزی ، كارآموز و محل كارآموزی آشنا شدیم بهتر می توانیم به هدف از ك ,
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 15 مرداد 1396 توسط گروه دسیس

مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت

مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت

دانلود مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت

مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت
دسته بندی مبانی و پیشینه نظری
فرمت فایل docx
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت

در 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تعریف آموزش ضمن خدَمت

انتقال دانستنی‌ها،اطلاعات و مهارت‌های مورد نیاز به فرد،به شرطی‌ که در او تغییر ایجاد کند.

تغییر دانسته‌های کارمندان،چگونگی انجام دادن کار آن‌ها،نگرش‌های‌ آنان نسبت به کار یا تعاملات آن‌ها با همکاران یا سرپرستان است.

آموزش ضمن خدمت مجموعه فعالیت‌های آموزشی،نیازسنجی و برنامه‌ریزی شده به منظور اصلاح و بالا بردن دانش،مهارت‌ها،نگرش‌ها و رفتارهای اعضای سازمان برای انجام دادن وظایف محوله‌ی سازمانی است.

2-7-1 اهداف آموزش ضمن خدمت

برای آموزش های ضمن خدمت اهداف اولیه ای را به شرح زیر می توان ذکر کرد که البته جهت گیری های کلی آن نشان می دهد و بالطبع اهداف ویژه ی آن در سازمان های مختلف متفاوت خواهد بود:

1- افزایش توانایی حرفه ای و پرورش توانایی های بالقوه برای وظایف و کارهای روزمره

2- آماده کردن کارکنان برای تصدی وظایف و مسؤولیت های جدید

3- ارتقای سطح مهارت های شغلی کارکنان اداری و آموزشی

4- ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه

5- افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان

6- ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان برای تحقق بخشیدن به اهداف سازمان

7- ایجاد زمینه های استفاده از حداکثر منابع موجود انسانی به منظور دستیابی به اهداف و سیاست های سازمان

8- به هنگام سازی آموزش نیروی انسانی به منظور ارتقای سطح اطلاعاتشان و نیز زمینه های رشد و خلاقیت و نوآوری ها (فتحی واجارگاه،1387). نقش وزارت آموزش و پرورش تأمین آموزش معلمانی است که در طول آموزش ضمن خدمت نیاز دارند که هدف اساسی آموزش ضمن خدمت توانا ساختن افراد است تا در حرفه شان موفق شوند، حرف های بودن را گسترش دهند، خودشان را با تغییرات و موقعیت های جدید در حرفه شان وفق دهند و عملکردهای لازم را در مواجه شدن با احتیاجات دانش آموزان بهبود بخشند و این که برنامه های آموزش ضمن خدمت باید برای رسیدگی به تغییرات رفتاری و برنامه ای که کیفیت آموزش را در مدرسه بهبود می بخشد طراحی می شود (آیسگل آلتون و بیلگ گوک[1]،2010)

2-7-2 ضرورت آموختن ضمن خدمت

ضرورت آموزش ضمن خدمت را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

1-وجود تغییرات در سیاست‌ها و برنامه‌ها و خطمشی‌های سازمان و لزوم‌ هماهنگ و متناسب‌سازی افراد با آن.

2- لزوم کسب مهارت‌های شغلی برای اشتغال و قبول مسؤولیت در پست‌ها.

3- دگرگونی در نظام اجتماعی و لزوم هماهنگ‌سازی نیروی‌ انسانی موجود با ارزش‌های مطلوب و مورد قبول.

4- ضرورت‌های معدود،بنا به مقتضیات مکان و زمان،مانند آموزش‌ تمام کارکنان.


1-Aysegul Altun , Bilge Gok

...

2-8 پیشینه پژوهش

2-8-1 پژوهش های داخل کشور:

مجد الدین و همکاران (1391 ) در پژوهشی تحت عنوان تعیین اولویت بندی نیازهای آموزش محیط زیستی معلمان زن در مقطع ابتدایی منطقه17 آموزش و پرورش شهر تهران به این نتیجه دست یافتند که معلمان درچهار زمینه روش های ارائه آموزش های محیط زیستی، طرح الگوهای تجربی به منظور تسهیل آموزش های محیط زیستی، راه های ایجاد انگیزه و هیجان در فعالیت های خارج از مدرسه و روش های ارزشیابی در آموزش های محیط زیستی نیاز به آموزش دارند و نیازهایی که زیر مجموعه مهارت های طراحی و اجرای آموزش های محیط زیست می باشند.

اورنگی و همکاران (1390) در تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت در زمینه روش ها و فنون تدریس، مدیریت کلاس و سنجش و اندازه گیری بر عملکرد حرفه ای معلمان چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر شیراز بود، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دوره های آموزش ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس، مدیریت کلاس و سنجش و اندازه گیری، تأثیری بر عملکرد حرفه ای معلمان در تدریس و کلاس داری و ارزشیابی کلاسی و وضعیت تحصیلی دانش آموزان ندارد.

سرمدی و شریفیان (1389) در پژوهش خود در زمینه، نیازسنجی تعیین اولویت های آموزشی دانش آموزان و دبیران مقطع راهنمایی در زمینه محیط زیست که انجام دادند یافته ها ی حاصل از پژوهش نشان داد که، دانش آموزان و دبیران نیاز به کسب دانش و آگاهی های بیش تری در زمینه مسائل مربوط به محیط زیست دارند. ضمناً با این که دبیران از سطح دانش بالاتری نسبت به دانش آموزان برخوردارند، اما باید به شناخت و آگاهی بیش تری دست پیدا کنند. ....

....

دانلود مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت


تعداد بازدید : 9
برچسب ها : مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت دسته بندی مبانی و پیشینه نظری فرمت فایل docx حجم فایل 38 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 26 مبانی نظری پیشینه و فصل دوم پژوهش آموزش ضمن خدمت در 26 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docx قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه تعریف آموزش ضمن خدَمت انتقال دانستنی‌ها،اطلاعات و مهارت‌های مورد نیاز به فرد،به شرطی‌ که در او تغییر ایجاد کند. تغییر دانسته‌های کارمندان،چگونگی انجام دادن کار آن‌ها،نگرش‌های‌ آنان نسبت به کار یا تعاملات آن‌ها با همکاران یا سرپرستان است. آموزش ضمن خدمت مجموعه فعالیت ,
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 15 مرداد 1396 توسط گروه دسیس

پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری

دانلود فایل پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری،در حجم 64 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژهدر این فایل به بررسی و مطالعه راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری(تجربه تهران) پرداخته شده است

دانلود پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری

دانلود پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری
نوسازی بافت های فرسوده شهری
پاورپوینت بافت فرسوده تهران
پاورپوینت نوسازی بافت فرسوده تهران
پاورپوینت شهرسازی و معماری
نوسازی محله خوب بخت
بافت فرسوده محله خوب بخت تهران
دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 14867 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری


فایل پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری،در حجم 64 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در این فایل به بررسی و مطالعه راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری(تجربه تهران) پرداخته شده است.
طرح نوسازی محله خوب بخت
وجود طرح مصوب (طرح ویژه ناحیه امام علی)
وجود منابع مالی (حاصل از وام از بانک ABC بحرین)
وجود اراضی تملک شده (در حاشیه خیابان خوب بخت و به دلیل تملکهای مسیر قبلی بزرگراه)
وجود سازمان اجرایی در ناحیه (آغاز اقدامات اجرایی از سال 1382)

و...

فهرست مطالب:

مقدمه
تغییر رویکرد طرح
نگاه به ناحیه
طرح نوسازی محله خوب بخت
چرا خوب بخت؟
اجرای نوسازی محله
اجرای طرح نوسازی محله خوب بخت
فرآیند نوسازی نیمه متمرکز
روش های اطلاع رسانی در محله
تسهیلات و یارانه های پیش بینی شده
اقدامات طرح
هزینه طرح
سرنوشت طرح
دستاوردهای طرح
الگوهای وام گرفته شده
تغییر فرآیند تهیه طرح
دفاتر محلی نوسازی در قرارداد های تهیه طرح های منظر
تسهیل گری
دفتر تسهیلگری نوسازی چیست؟
شرح خدمات دفاتر تسهیل گری
دلایل راه اندازی دفتر تسهیل گری
نخستین دفاتر تسهیل گری
نحوه انتخاب اولین محلات
مهمترین اقدامات دفاتر در سال اول
برخی اقدامات موثر دفاتر
برخی موانع پیش رو
توسعه دفاتر تسهیل گری
تعیین محدوده فعالیت دفتر تسهیل گری
محدوده های فعالیت دفاتر تسهیل گری در ســــال 90
ماموریت های اصلی
اقدامات انجام شده توسط دفاتردر سال 90
مقایسه سالیانه پروانه ها از لحاظ واحد مسکونی
برخی موانع پیش رو
دفاتر خدمات نوسازی
تعیین محدوده های دفاتر تسهیل گری در شهر تهران
محدوده های فعالیت دفاتر تسهیل گری در ســــال 91
افزایش تعداد دفاتر در سال 1391
بازنگری در محدوده فعالیت و کاهش تعداد دفاتر در سال 1392
ماموریت های اصلی
کمیته نوسازی مردمی
تداوم روند ساخت و ساز آغاز شده
تجمیع و نوسازی
ترویج بهبود کیفیت در طراحی و ساخت
بهسازی محیطی
تبصره 48 بودجه سال 1393 شهرداری تهران
مهمترین چالش ها
جمع بندی
تغییر در مفهوم و فرآیند تسهیل گری
جمع بندی تجربه راه اندازی؛ موفقیت ها
جمع بندی تجربه راه اندازی؛ نقاط ضعف و محدودیتها
راهکارهای پیشنهادی
تصویر محیط برنامه


این فایل با فرمت پاورپوینت در 64 اسلاید قابل ویرایش به همراه نقشه و تصاویر در هر بخش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

دانلود پاورپوینت راه اندازی نهادهای محلی برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری


تعداد بازدید : 11
نوشته شده در تاريخ شنبه 14 مرداد 1396 توسط گروه دسیس

پروژه حسابداری دارایی های نامشهود

هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود است‌ مسائل‌ اصلی‌ در حسابداری‌ دارایی های‌ نامشهود عبارت‌ از معیارها و زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ‌ دفتری‌، شناخت‌ هزینه‌ استهلاك‌ و تعیین‌ سایر موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتری‌ آنهاست‌

دانلود پروژه حسابداری دارایی های نامشهود

پروژه حسابداری دارایی، پروژه حسابداری دارایی های نامشهود، حسابداری، حسابداری دارایی های نامشهود، دارایی های نامشهود، دانلود رایگان پروژه حسابداری، دانلود رایگان پروژه حسابداری دارایی، دانلود رایگان پروژه حسابداری دارایی های نامشهود
دانلود رایگان پرزه حسابداریدانلود پروژه های حسابداری رایگانمقاله دارایی نامشهودپروژه حسابداری رایگانتحقیق حسابداری ر
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل rar
حجم فایل 333 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53
 • مقـدمــه‌
 • دامنه‌ كاربرد
 • تعاریف‌
 • ویژگیهای‌ دارایی‌ نامشهود
 • ماهیت‌غیر عینی‌
 • قابلیت‌ تشخیص‌
 • شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ اولیه‌ دارایی‌ نامشهود
 • جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ و كنترل‌
 • اندازه‌گیری‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتكا
 • تحصیل‌ از طریق‌ تركیب‌ تجاری‌
 • سرقفلی‌ ایجاد شده‌ در واحد تجاری‌
 • معاوضه‌ دارایی ها
 • داراییهای‌ نامشهود ایجاد شده‌ در واحد تجاری‌
 • شناخت‌ هزینه‌
 • عدم‌ شناخت‌ هزینه‌های‌ گذشته‌ به‌ عنوان‌ دارایی‌
 • مخارج‌ بعدی‌
 • اندازه‌گیری‌ دارایی‌ نامشهود پس‌ از شناخت‌ اولیه‌
 • تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ نامشهود به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌
 • استهلاك‌
 • عمر مفید
 • روش‌ استهلاك‌
 • ارزش‌ اسقاط‌
 • بررسی‌ دوره‌ و روش‌ استهلاك‌
 • قابلیت‌ بازیافت‌ مبلغ‌ دفتری‌ ـ زیان‌ كاهش‌ ارزش‌
 • بركناری‌ دائمی‌ و واگذاری‌
 • افشا
 • تاریخ‌ اجرا
 • پیوست‌
 • كاربرد استاندارد حسابداری‌ در مورد برخی‌ اقلام‌ غیرپولی‌ نامشهود
 • حق‌ اختراع‌
 • حق‌ تألیف‌
 • سرقفلی‌ محل‌ كسب‌ (حق‌ كسب‌ یا پیشه‌ یا تجارت‌)
 • علائم‌ و نامهای‌ تجاری‌
 • حق‌ امتیاز و فرانشیز
 • هزینه‌های‌ تأسیس‌
 • حق‌ امتیاز استفاده‌ از خدمات‌ عمومی‌
 • سرقفلی‌

دانلود پروژه حسابداری دارایی های نامشهود


تعداد بازدید : 11
برچسب ها : پروژه حسابداری دارایی های نامشهود هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود است‌ مسائل‌ اصلی‌ در حسابداری‌ دارایی های‌ نامشهود عبارت‌ از معیارها و زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ‌ دفتری‌، شناخت‌ هزینه‌ استهلاك‌ و تعیین‌ سایر موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتری‌ آنهاست‌ دسته بندی حسابداری فرمت فایل rar حجم فایل 333 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 53 مقـدمــه‌ دامنه‌ كاربرد تعاریف‌ ویژگیهای‌ دارایی‌ نامشهود ماهیت‌غیر عینی‌ قابلیت‌ تشخیص‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ اولیه‌ دارایی‌ نامشهود جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ و كنترل‌ اندازه‌گیری‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتكا تحصیل‌ از طریق‌ تركیب‌ تجاری‌ سرقفلی‌ ایجاد شده‌ در واحد تجاری‌ معاوضه‌ دارایی ها داراییهای‌ نامشهود ایجاد شده‌ در واحد تجاری‌ شناخت‌ هزینه‌ عدم‌ شناخت‌ هزینه‌های‌ گذشته‌ به‌ عنوان‌ دارایی‌ مخارج‌ بعدی‌ اندازه‌گیری‌ دارایی‌ نامشهود پس‌ از شناخت‌ اولیه‌ تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ نامشهود به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌ استهلاك‌ عمر مفید روش‌ استهلاك‌ ار ,
نوشته شده در تاريخ جمعه 13 مرداد 1396 توسط گروه دسیس
صفحات وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : Tem98.Ir| قدرت گرفته از دی بلاگ

http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/6b65-1537194042.jpg

http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/ce2c-1493647209.jpg

http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/eb9e-ad89-mini.png

http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/dfb3-w5py8ht59hr3bre3m9q2.gif

× بستن تبلیغات